แบบสอบถาม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้บริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562