โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เทศบาลตำบลเชียงกลาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ

        ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะที่สามารถ

นำมารีไซเคิลได้ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการคัดแยกขยะ

               ส่งเสริมให้มีการจัดทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและจัดทำน้ำหมักชีวภาพ 

               ดำเนินโครงการโดย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      
  4487         4489   5496         4499

 

คณะกรรมการออกตรวจประเมินการจัดการขยะในหมู่บ้าน

            33624        4493