Get Adobe Flash player

ข่าวสารงานบุคคล

ข่าวสารงานบุคคล - 2.3 out of 5 based on 3 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (3 Votes)

มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล/พนักงานสังกัดกอง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 

มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

 **ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

ประชาสัมพันธ์  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 18 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ประกาศ เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2558 

(คลิกที่นี่เพื่อดู บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ)

ประกาศ เรื่อง  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ลงวันที 2 พฤษภาคม 2560

- ประกาศ เรื่อง  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ลงวันที 8 ธันวาคม 2559

- ประกาศ เรื่อง  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

- ประกาศ เรื่อง  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล   

-ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 

- แผนอัตตรากำลังสามปี ประจำปี 2556
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "สำหรับตำ แหน่งผู้บริหาร"
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)
 
1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)
2. ประกาศ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลเชียงกลาง
3. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

 

 

Facebook Like Box
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251