Get Adobe Flash player

จัดชื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างงานทาง จำนวน 6 โครงการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างงานทาง จำนวน 6 โครงการ

(อ่านรายละเอียดประกาศ)

    สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ   กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23

ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างฯอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงกลาง(บ้านเจดีย์)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างฯอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงกลาง(บ้านเจดีย์)

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

********************************************************************************

บัญชีรายการรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ที่รื้อถอนขอเทศบาลตำบลเชียงกลาง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

 

 

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ  จำนวน 2 รายการ

[อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

-------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการก่อสร้างศาลาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเชียงกลาง

      [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลำห้วยมะปรางค์

      [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ  จำนวน 9 รายการ

[อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

-------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อจากสวนนายเลิศ อินชูใจ ถึงนานายแก้ว  สุทธการ 

      [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง  บริเวณหน้าสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเชียงกลาง

      [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงหัว-ท้าย สะพานข้ามน้ำเปือ

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เชื่อมถนนทางหลวง 1080 ถนนสายน่าน-ทุ่งช้างตรงข้ามปั้มคอสโม่เชียงกลาง

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

5. โครงการต่อเติมอุโมงค์ลำห้วยแมน บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ต.เชียงกลาง  อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

6. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัสติกส์ถนนสายหลังโรงเรียนเชียงกลางฯถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง

    [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

7. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงกลาง บ้านสบกอนหมู่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

    [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. แบบมีฝาปิด ช่วงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอนถึง โรงเรียนบ้านสบกอน 

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอน โดยการถมดิน ปลูกหญ้าพร้อมทางเดิน และโครงหลังคาทางเดิน

    [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 7 รายการ

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

*****************************************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.แบบมีฝาปิด บ้านนายเขียนทอง พรมมา ถึงบ้านนางเฉลียวโนราช บ้านสบกอน หมู่ 5 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนางนงลักษณ์ ศรสัมฤทธิ์ ถึงบ้านนายศักดิ์พล คำยันต์ บ้านรัชดา หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายกู้  ถึงรอยพระบาท บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน  บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

5. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตัวยู สายลุ่มวัด นานายดา คำพล ถึง นานายป้น ขอดเตชะ บ้านคันนา  หมู่ 2 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

6. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตัวยู สายนาแคว้น จากนา ร.ต.ต. สุพัฒน์  ขอดเตชะ ถึงนานายอนุชิต  สมนึก บ้านคันนา  หมู่ 2 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

7. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตัวยู สายนาพร้าวใต้ บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

 

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251