Get Adobe Flash player

จัดชื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ  จำนวน 8 รายการ

[อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

-------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ำเหล็ก  ลำเหมือง 8 จุด(ลำเหมืองซอย) บ้านสบกอน หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ตัวยู จากนานางประจวบ  สลีอ่อน ถึงลำห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลเชียงกลาง

      [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ตัวยู สายกลางทุ่งคุ้ม-ลำห้วยหิน บ้านสบกอน หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

4. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัววี นานายศรีลัย  สุทธการ-นานายสมพันธยอด บ้านหนองแดง หมู่ 1 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

5. โครงการก่อสร้างลำเหมือง ตัวยู จากนานายจำนง  โนราช ถึงนานางชรัญพร  ดานเรือง บ้านสันทนา หมู่ 4 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

6. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตัวยู นาสายต้นข่อย จากนานายไสว  ขอดเตชะ ถึงนานายหน่อ  ปันคำ บ้านคันนาหมู่ 2 ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

    [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

7. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ตัวยู จากนานายนุ่น  มาลารัตน์ถึงลำห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว  หมู่ 9 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

    [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

8. โครงการขุดลอกลำห้วยหิน จากบ้านนายเกษม ถึงร้านสะดวกซื้อ บ้านสบกอน หมู่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

     [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

 

เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

*****************************************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนสายหลักในหมู่บ้านน้ำคา โดยขยายไหล่ทาง 2 ข้าง บ้านน้ำคา หมู่ที่1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดจอมราษฎร์ถึงสวนลำไยนายอุดม  จิตตรง บ้านวังว้า หมู่ที่5 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายปัน - โรงสีข้าวชุมชน บ้านรัชดา  หมู่ 15 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23

ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เรื่อง ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

*****************************************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสกล นันตา ถึง หน้าบ้านนายสมสุข คำยันต์ บ้านหนองแดง หมู่ 1ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนางมอย ยศอาลัย ถึง ข้างบ้านนายคำ เทใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23

ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

********************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายรัญ  แสงรัตน์ ถึง บ้านนางชะนีนาถ- บ้านนางอัมพรรณ  ใสสะอาด บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. จากนานายสมาน  อินทำถึงนานางจันทร์เป็ง  นิลคง บ้านสบกอน หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างถนนถมหินกรวดทรายจากดงวังว้าถึงสะพานลำน้ำเปือ บ้านห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

 

 

จึงเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างดังกล่าวเข้าร่วมเสนอราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง   ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30  น.

 

 

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด6ล้อ6ตันขนาดความจุไม่น้อยกว่า10ลูกบาศก์เมตร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

(อ่านเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี่)

    สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251