Get Adobe Flash player

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

 

ไกเทศบาลเชยงกลาง

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

   ไก่ฟ้า   หมายถึง ปีที่ก่อตั้งคือ ปีระกา ไก่ฟ้าเป็นไก่ที่มีตระกูลสูง  มีความสง่า  สวยงาม

         ทุ่งนา   หมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

         ภูเขา   หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขา

   หางไก่สามเส้น  หมายถึง แม่น้ำสามสายในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประกอบด้วย

  แม่น้ำน่าน  แม่น้ำกอน  แม่น้ำเปือ

         ริ้วลายไทนรูปรวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251