Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ขอเรียนเชิญมาเสนอราคาจ้าง

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

********************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายรัญ  แสงรัตน์ ถึง บ้านนางชะนีนาถ- บ้านนางอัมพรรณ  ใสสะอาด บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จ.น่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. จากนานายสมาน  อินทำถึงนานางจันทร์เป็ง  นิลคง บ้านสบกอน หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างถนนถมหินกรวดทรายจากดงวังว้าถึงสะพานลำน้ำเปือ บ้านห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

 

 

จึงเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างดังกล่าวเข้าร่วมเสนอราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง   ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30  น.

 

 

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251