Get Adobe Flash player

ด้านประชากรและสังคม

ด้านประชากรและสังคม - 0.5 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

ประชากร

ตารางแสดงจำนวนหลังคาเรือนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ พฤษภาคม สิงหาคม 2555

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน/หลัง

เชียงกลาง

1

2

3

5

9

10

11

13

ศรีอุดม

เชียงโคม

เจดีย์ 1

สบกอน 1

งิ้ว

เจดีย์ 2

สบกอน 2

สบกอน 3

193

153

226

364

35

198

409

256

พญาแก้ว

1

2

3

น้ำคา

คันนา

พูล

212

189

91

เปือ

1

2

4

5

6

7

8

11

15

หนองแดง

นาหนุน

สันทนา

วังว้า

ห้วยเลื่อน

ดอนสบเปือ

ป่าแดง

รัชดา 1

รัชดา 2

183

81

38

19

32

97

120

267

299

รวม 3,463

      

                                 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาในระบบโรงเรียน

                - มีวัดและสำนักสงฆ์                                  จำนวน       8     แห่ง

                - โรงเรียนสังกัด สพฐ.                                 จำนวน      7     แห่ง

                - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                           จำนวน     1     แห่ง

                -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                  จำนวน      3     แห่ง

                -   โรงเรียนปริยัติธรรม                                 จำนวน      1     แห่ง

                                การสาธารณสุข

                มีการให้บริการสาธารณสุข   โดยมีสถานบริการดังนี้

                - โรงพยาบาล   ขนาด 30 เตียง                     จำนวน      1      แห่ง

            - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                       จำนวน      1      แห่ง

                - สถานีอนามัยประจำตำบล                           จำนวน      3     แห่ง

                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                              จำนวน      1      แห่ง

                - สถานพยาบาลเอกชน                                จำนวน      1      แห่ง

                               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง 1 แห่ง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชนให้สงบร่มเย็น
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251