Get Adobe Flash player

ด้านการเมืองและการบริหาร

ด้านการเมืองและการบริหาร - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

ด้านการเมือง – การบริหาร  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน
                เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
      สภาเทศบาล    ประกอบด้วยสมาชิกที่ประชาชนเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีจำนวน 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานหนึ่งคน   และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
        ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและมีรองนายกเทศมนตรีหนึ่งคนพร้อมที่ปรึกษา  ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยมีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร และปลัดเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการประจำ  แบ่งส่วนราชการได้ดังนี้
1.   สำนักปลัด                
2.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.   กองวิชาการและแผนงาน        
4.   กองช่าง
5.   กองคลัง                
6.   กองการศึกษา                
        อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  คือ
    ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มีดังต่อไปนี้
        1.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        2.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
        3.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        5.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
        6.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        7.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
        8.  บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        9.  หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล   
    อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
             

การคลังท้องถิ่น
    รายรับ – รายจ่าย  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2554 (30  กันยายน  2554)
    รายรับ    จำนวน      43,881,477.72  บาท
    รายจ่าย    จำนวน  41,892,761.65  บาท

      บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชน
                     สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำชุมชน/ประชาคม ให้มีศักยภาพที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  และรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ
      การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต – ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
                     การรักษาความสงบเรียบร้อยจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะจะเป็นสถานที่และบุคคลเป้าหมายหรือโบราณสถานที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
        สถิติการเลือกตั้ง
                 สถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงกลาง
                  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 จำนวน 7,911 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,054 คน คิดเป็นร้อยละ 64.26 จำนวนบัตรเสีย 244 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.80   
                 สถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงกลาง
                 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 จำนวน 7,911 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,054 คน คิดเป็นร้อยละ 64.26 จำนวนบัตรเสีย 170 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.36    
    การเลือกตั้งไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่ประการใด

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251