Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

44

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

17012561

***************************************************

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251